Χρήσιμα έγγραφα ΕΚΠΑ

Έντυπα αιτήσεων χορήγησης αδειών μελών ΔΕΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΠ (ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ).doc α) για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, διαπανεπιστημιακά προγράμματα ανταλλαγών εξωτερικού, βραχύχρονη διδασκαλία σε Παν/μια του εξωτερικού (αρθ. 2 παρ. 5α ν. 2530/97)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΠ (ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ).doc β) για προσωπικούς λόγους (αρθ. 17 παρ. 1 δ΄ ν. 1268/82)

Έντυπα αιτήσεων χορήγησης αδειών διοικητικού προσωπικού

ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ.xls α) Έντυπο αδείας μόνιμου διοικητικού προσωπικού (κανονικής, απουσίας, γονικής, εξετάσεων, αναρρωτικής, ειδικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΑΧ.xls β) Έντυπο αδείας διοικητικού προσωπικού αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ (κανονικής, απουσίας, γονικής, εξετάσεων, αναρρωτικής, ειδικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής)

Έγγραφα ΕΛΚΕ - Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Ενημερωτική επιστολή για Ν 4521-2018.pdf
Ενημερωτική επιστολή για Ν 4521-2018.doc
Ενημέρωση για τις διαδικασίες πραγματοποίησης δαπανών προσωπικού, υπηρεσιών και προμηθειών σύμφωνα με το ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38/2.03.18), όπως αυτός τροποποίησε τον ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.08.17).

Έγγραφα Διεύθυνσης Περιουσίας

ΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.doc Δείγματα ορισμού υπολόγου μη αναλώσιμου υλικού και πρωτόκολλου παράδοσης - παραλαβής, καθώς και η σχετική νομοθεσία.
ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.doc
ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ.pdf
(Β.Δ. 15-4/19-06-1936, ΦΕΚ 267/36, τ.Α’)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ.pdf Oδηγίες για τη διαδικασία εκποίησης άχρηστων μη αναλώσιμων υλικών, δείγματα ορισμού επιτροπών και γνωματεύσεων, δείγματα πινάκων, καθώς και η σχετική νομοθεσία.
ΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.doc
ΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.doc
ΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Α' ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ.xls
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ (Κατηγορία Α1).pdf
Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού, Τηλεπικ/κού, Ιατρικού Εξοπλισμού
ΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Β' ΥΛΙΚΩΝ ΜΗ ΕΚΠΟΙΗΣΙΜΩΝ.xls
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΠΔΔ.pdf
(Π.Δ. 715/1979, άρθρο 65 § 2, ΦΕΚ 212/10-09-79 τ.Α’)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ.pdf
(Ν. 1041/1980, άρθρο 13, ΦΕΚ 75/02-04-80, τ.Α’)
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΠΔΔ.pdf
(Ν. 2327/1995, άρθρο 11 § 5, ΦΕΚ 156/31-07-95, τ.Α’)

Έγγραφα Τμήματος Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

ΠΡΟΤΥΠΟ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ NEO.doc Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης
ΠΡΟΤΥΠΟ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ NEO.doc Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης

Έγγραφα Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

Δ-ΔΠ-03-Ε3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.doc Νέα έντυπα του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (25-10-2012)

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μετά την πρώτη επιθεώρηση επιτήρησης από τον ΕΛΟΤ κρίθηκε ότι πληροί τις απαιτήσεις του νέου προτύπου EN ISO: 9001: 2008 (νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου). Στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τα νέα κωδικοποιημένα έντυπα του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών που επισυνάπτονται. Υπογραμμίζουμε ότι για την καλύτερη λειτουργία και συμβατότητα με το σύστημα ποιότητας της υπηρεσίας πρέπει να αποθηκεύσετε πρώτα τα αρχεία και μετά να τα εκτυπώσετε. Για να τα επεξεργαστείτε πρέπει να χρησιμοποιήσετε προβολή εκτύπωσης (View - Print Layout).

Από το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών

Δ-ΔΠ-03-Ε5 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.doc
Σχετική εγκύκλιος: 2009008030.pdf
Δ-ΔΠ-03-Ε6 ΕΝΤΟΛΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.doc
Δ-ΔΠ-03-Ε7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.doc
Δ-ΔΠ-03-Ε7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.doc
Δ-ΔΠ-03-Ε8 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.doc
Δ-ΔΠ-03-Ε9 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ.doc
Δ-ΔΠ-04-Ε2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ).doc
Δ-ΔΠ-04-Ε3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.doc
Δ-ΔΠ-04-Ε5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ.doc
Δ-ΔΠ-06-Ε1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.doc Σχέδιο σύμβασης η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για προμήθειες που γίνονται με απευθείας ανάθεση από 2.500 έως 20.000 Ευρώ.
Απόδοση δικαιολογητικών πρώτης εγκατάστασης.pdf  

Έντυπα Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρίες

Φόρμα Αίτησης Υπηρεσίας Μεταφοράς
Αίτηση για τη μεταφορά φοιτητών/τριών με αναπηρίες με ειδικό όχημα από και προς τους χώρους φοίτησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία Μεταφοράς Φοιτητών με Αναπηρίες θα δίδονται από τη Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρίες στο τηλέφωνο 210 727 5183 και από την ιστοθέση http://access.uoa.gr.
Έντυπο καταγραφής φοιτητών με αναπηρίες

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της μέριμνάς του για άτομα με αναπηρίες, θα προβεί καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2007-08 σε συστηματική καταγραφή των αναγκών τους.

Οι εν λόγω φοιτητές/τριες θα υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματός τους το συνημμένο έντυπο συμπληρωμένο. Η συμπλήρωση του εντύπου μπορεί να γίνει από τον ίδιο το φοιτητή/τρια ή από υπάλληλο της Γραμματείας ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους.

Τα συμπληρωμένα έντυπα θα αποστέλλονται ακολούθως με μέριμνα των Γραμματειών στη διεύθυνση:

Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρίες
Κτίριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια

Έγγραφα Δ' ΚΠΣ

Έγγραφα σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

FP722May07_slides_AR_AS_Athens.ppt 7th Framework Program 2007-2013
fp7-Region-Athens-Univ-May07.ppt Ερευνητικό Δυναμικό
Περιφέρειες της Γνώσης
Ειδικό Πρόγραμμα “Ικανότητες”
EKT-NCP-FP7.ppt Ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής, υποστηρικτικές δράσεις για την ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής και επισημάνσεις για την προετοιμασία πρότασης
ideas-may2007.ppt Πρόγραμμα «ΙΔΕΕΣ» (Ideas)
SSH-May07.ppt Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Socioeconomic Sciences and the Humanities)

Κανόνες δημοσιότητας/πληροφόρησης Γ' ΚΠΣ

Egkyklios_kanonon_dimosiotitas.pdf Egkyklios_kanonon_dimosiotitas.doc Εγκύκλιος με θέμα: «Υποχρεώσεις των τελικών δικαιούχων στα θέματα δημοσιότητας - πληροφόρησης»
E1159_2000_Dimosiotita.pdf Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ής Μαΐου 2000, για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων
Imerida_2006_final.ppt Παρουσίαση με θέμα: «Πληροφόρηση και δημοσιότητα»
Praktikes_OCT06.ppt Παρουσίαση με θέμα: «Δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης: καλές και κακές πρακτικές»